Ostatnio Zaktualizowany:

Czy pożyczki Vivus są bezpieczne

Kategorie pożyczki

Pożyczki Vivus na tle innych wyglądają na bardzo solidnie!

Funkcjonując na co dzień w społeczeństwie, chcąc nie chcąc realizujemy wiele funkcji, które wynikają z naszego w nim miejscu. Jedną z nich jest pomaganie, a pomagać możemy na wiele sposobów. W niniejszym wpisie poruszymy specyficzną formę pomocy, jaką jest udzielanie pożyczki.

Pożyczka, tak jak znakomita część pojęć towarzyszących nam w trakcie całego życia również została w klarowny sposób zdefiniowana. Tak więc według jednej z popularnych definicji pożyczka to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Co i w jaki sposób możemy pożyczyć

Warto wiedzieć, iż przedmiotem pożyczki może być prawie wszystko, choć najczęściej pożyczanym ‘przedmiotem’ są pieniądze i statystycznie samochody. Generalnie, pożyczyć możemy przedmioty które oznaczone są co do gatunku według ilości, miary lub wagi. To, że przedmiotem tej umowy mogą być rzeczy, odróżnia ją od umowy kredytu.

Według regulacji prawnych umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie (ustnej, pisemnej, w formie aktu notarialnego). Zgodnie Kodeksem Cywilnym a dokładnie z jego artykułem 720 paragraf 2 “umowa pożyczki, której wartości przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”. Pisemna forma pożyczki wymagana jest bez względu na wysokość, przy udzielaniu kredytów i pożyczek studenckich oraz udzielaniu pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Umowa pożyczki jest umową dwustronnie zobowiązującą, ze względu na fakt, iż obie strony zaciągają zobowiązanie.

Umowa pożyczki może przyjmować dwojaki charakter:

  • nieodpłatny – “zbliżając się swym charakterem do użyczenia”
  • odpłatny – gdy dający zastrzegł wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w postaci odsetek lub udział w zysku osiąganym przez biorącego w związku z używaniem przedmiotu pożyczki.

Zawarcie umowy

Aby skutecznie zawrzeć umowę pożyczkodawca musi przenieść na pożyczkobiorcę przedmiot, który stanowi przedmiot umowy. Istotnym w całej tej sytuacji jest, że przeniesienie przedmiotu pożyczki może nastąpić w każdy prawem przewidziany sposób. Oznacza to, że w przypadku pożyczki, której przedmiotem jest na przykład pieniądz możemy zachować się różnie. Będąc pożyczkodawcą możemy dokonać na rzecz pożyczkobiorcy przelewu, wręczyć mu czek, weksel, jakikolwiek papier wartościowy, czy wreszcie gotówkę. I tu uwaga – w sytuacji, gdy przedmiotem uzgodnionym w ramach umowy są pieniądze, wręczenie czegokolwiek innego nie oznacza wydania przedmiotu umowy. Moment ten następuje z chwilą uzyskania gotówki.

Zwrot pożyczki

W założeniu, pożyczając coś drugiej osobie spodziewamy się, że rzecz ta zostanie nam o określonym (w umowie) terminie zwrócona. Odwołując się ponownie do Kodeksu Cywilnego, artykuł 723 mówi, że “jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”. W umowie strony mogą dowolnie oznaczyć termin zwrotu pożyczki. W takim wypadku, z chwilą upływu tego terminu, dłużnik zobowiązany jest natychmiast spełnić świadczenie. Dopuszczalne jest uzgodnienie zwrotu przedmiotu pożyczki w ratach. Wówczas jeżeli nie postanowiono inaczej zwrot staje się wymagalny z upływem terminów ustalonych dla poszczególnych rat.

Pamiętać należy, iż termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki wynosi dziesięć lat, zaś w przypadku gdy jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin ten wynosi trzy lata.

Przyjmuje się, że dla rozróżnienia podmiotów i charakteru udzielanych pożyczek istnieją dwa szczególne rodzaje umowy pożyczki. Są nimi pożyczka bankowa oraz pożyczka konsumencka.

Pożyczka bankowa

Mówiąc o pożyczce bankowej musimy mieć na uwadze, że dla jej realizacji dodatkowo stosuje się przepisy prawa bankowego. Przedmiotem tej umowy mogą być wyłącznie pieniądze i jest to jednocześnie umowa odpłatna. Zasadą jest, że biorący zwraca określoną kwotę powiększoną o odsetki. Przy tego rodzaju umów stosuje się ogólne warunki umów i regulaminów bankowych, co do których bank ma upoważnienie z mocy ustawy.

Pożyczka konsumencka

Nieco odmienny charakter ma natomiast pożyczka konsumencka. Umowa pożyczki konsumenckiej, to umowa, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi pożyczki w jakiejkolwiek postaci. Prawo przewiduje, iż umowa konsumencka powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią o innej formie. Co istotne firm udzielająca pożyczki konsumenckiej ma obowiązek niezwłocznego doręczenia konsumentowi egzemplarza umowy. Umowa powinna określać całkowity koszt pożyczki. Konsument może spłacić pożyczę przed upływem terminu określonego w umowie. Termin dokonywania spłat powinien odpowiadać terminom określonym w umowie. Konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku informacji o tym uprawnieniu w chwili zawierania umowy konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o tym uprawnieniu. Może to nastąpić jednak nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli konsument nie zapłacił w umówionych terminach pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności, pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę. W  takiej sytuacji pożyczkodawca musi wezwać konsumenta, w trybie określonym w umowie, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania.

Pamiętajmy, iż termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.